18 november 2019, aktuellt, artiklar

Resultat från hyresgästenkäten

enkat

Föreläsningar, utflykter, aktiviteter är en det av stiftelsens verksamhet. Lika viktigt är förstås själva boendet. Nu har vi i en enkät bett alla hyresgäster att tycka till om allt från värme och ventilation till våra aktiviteter. 

För en tid sedan skickade vi ut enkäter till alla hyresgäster. Nu har vi sammanställt resultatet. Svarsfrekvensen är knappt 70 procent, vilket är tillräckligt bra för att kunna dra slutsatser, om än lite försiktigt. Nedan redovisar vi några resultat.

Fastighetsförvaltningen har som målsättningen att kontinuerligt arbeta för att erbjuda ett tryggt och bra boende centralt i Stockholm, med skäliga hyror.
Utifrån enkäten kan vi konstatera att många hyresgäster tycks trivas i sina lägenheter, vilket är glädjande. Ungefär nio av tio trivs bra eller mycket bra. Och åtta av tio trivs mycket bra eller bra med stiftelsen som hyresvärd.
Cirka sju av tio känner sig mycket trygga/ trygga i området kvällar och helger.

Förbättringsmöjligheter

Drygt sex av tio anser att trivseln med stiftelsens trädgårdar är mycket bra/bra. Samtidigt anser 95% att skötseln och underhållet av trädgårdarna är mycket bra eller bra. Hur kan vi öka trivseln? Kom gärna med förslag!

Vad gäller lägenhetens underhåll finns det fortfarande möjlighet till förbättring: sex av tio anser att underhållet är mycket bra eller bra. Siffrorna för skötsel och underhåll i övrigt är högre, 83-90% anser detta vara mycket bra/bra. Vad gäller inomhusklimatet anser 65% att ventilationen är mycket bra/bra och 76% att värmen är mycket bra/ bra.

Felanmälan

Sju av tio tycker att felanmälan fungerar mycket bra eller bra men sedan har man lite invändningar när det gäller att få felet avhjälpt. Sex av tio är nöjda. Här finns uppenbarligen ett förbättringsområde.
Vi får fortfarande många felanmälningar muntligt vilket kan leda till att anmälan inte hamnar i systemet och kan följas upp. Bäst är att anmäla på hemsidan. Alternativt via blankett som lämnas till expeditionen. En del hyresgäster har också svårt att skilja på felanmälan (att något inte fungerar) och synpunkt/klagomål, (exempelvis gällande snöröjningen).
Vår rutin när det gäller klagomål är att varje klagomål som inte gäller en felanmälan ska lämnas till direktören för kännedom med åtgärdsförslag.

När det gäller felanmälan så hade vi för några år sedan gruppsamtal med hyresgäster och då framkom kritik gällande väntetiderna för att få fel avhjälpta. Främst handlade klagomålet om dålig kommunikation. Man vill ha bättre och tydligare återkoppling kring vad som händer med felanmälan, och att få besked vid förseningar. Här finns säkert möjlighet till förbättringar från vår sida.

Gemenskap

Social gemenskap ska ”medverka till att hyresgästerna får en tillvaro som känns meningsfull, begriplig och hanterbar och som stärker självförtroendet”. Hit hör frågor om ensamhet och vi konstaterar att 64% sällan anser att de känner sig ensamma medan 27% upplever ensamhet då och då. I Socialstyrelsens nyligen genomförda undersökning kring ensamhet i den egna bostaden och i särskilt boende så känner sig betydligt fler än så ensamma, som jämförelse. Förklaringen är, tror vi, att 76% upplever att gemenskapen inom stiftelsen är mycket bra eller bra.

 


Tillbaka till Bloggen