19 maj 2020, aktuellt, artiklar

Stadens äldre har fått göra sin röst hörd

 

Bild från en av stiftelsen utflykter. Enligt rapporten trivs äldre över 65 i sina bostäder idag men hur blir det när de inte längre är så rörliga eller blir sjuka? 

Nu har de äldre fått säga sitt om hur pass äldrevänlig stad Stockholm är. Även om de äldre är rätt nöjda med att bo och leva här, så finns kritiska synpunkter. Och flera efterlyser nytänkande när det gäller bostäder för äldre. 

Äldrecentrum har med enkäter och direkt dialog med äldre i Stockholm genomfört en så kallad baslinjemätning för att ta reda på hur äldrevänlig staden upplevs idag. Något som vi skrivit om tidigare i Hirschnytt. Äldrecentrum fick uppdraget av Stockholms stad och rapporten med resultatet är nu publicerad.

– Nu är första steget i arbetet avklarat, berättar projektledaren Lars Sonde. Nästa steg är att stadsledningskontoret ska ta fram en handlingsplan med prioriterade satsningar för att Stockholm ska bli en ännu mer äldrevänlig stad. Det tredje steget handlar om uppföljning.

Syftet med baslinjemätningen är att samla in åsikter om hur Stockholms stad kan bli mer äldrevänligt men också att belysa de äldres levnadsförhållanden.

Resultatet av enkäterna visar bland annat att sju av tio äldre stockholmare skattar sin hälsa som god. Men det är skillnad mellan stadsdelsområden. På Östermalm säger man sig må betydligt bättre än i Farsta och Rinkeby-Kista till exempel.

Nöjda med sina bostäder – idag…

I rapporten kan man läsa att en stor majoritet av de svarande känner sig trygga i sitt boende och tycker att bostaden fungerar bra utifrån de behov man har idag.

Men hälften säger att de är tvungna att gå i trappor eller ta trappsteg för att komma ut.

Något som kan bli ett problem i framtiden när man är mindre rörlig. Detta avspeglas också i att var fjärde tillfrågad säger att de står i bostadskö.

Det fanns också kommentarer kring ekonomin. Äldre med låg pension ser stora svårigheter att flytta, på grund av en svag ekonomi.

Många kommenterade också behovet av och tillgången till lämpliga bostäder för äldre. Det kan tolkas som att det finns en osäkerhet om det finns ett alternativt boende den dag behovet uppstår, enligt rapporten.

– Det är viktigt att det finns valmöjligheter till olika boendeformer för äldre. Helst också i närområdet, där den äldre bott en längre tid. På så sätt kan kontinuiteten av ”besök” till den äldre underlättas, säger en svarande som kommentar.

– Äldreboenden idag = föråldrade boendemodeller, skriver en annan och föreslår fler funktionella hyresbostäder som äldre har råd med.

Flera svaranden kommenterar också behovet av social samvaro i sitt boende.

– All nyproduktion bör ta hänsyn till äldres behov av träffpunkter för att motverka isolering, kommentar en person.

Delaktighet och ensamhet

Social delaktighet, inkludering och respekt är ett av de sex temaområden som Stockholm har valt ut i arbetet för en äldrevänlig stad.

Nästa alla av de som svarat anser att de blir bemötta med respekt i samhället. Men samtidigt är det bara var fjärde som känner att de alltid blir respektfullt bemötta.

– Det finns en ”äldre-är-i-vägen-attityd” hos yngre idag. Hur ska respekten för äldre öka? Idag stort problem med hänsyn med cyklar och elsparkcyklar på trottoarer. Ordna träffpunkter där förskola, skola träffar äldre, kommenterar en svarande.

Fjorton procent besväras av ensamhet en gång i veckan eller oftare. Det gäller äldre mer än yngre och kvinnor mer än män.

– Stockholm har ett enormt utbud av aktiviteter. Bakom varannan dörr bor en ensamstående människa. Det gäller att i tid motverka att pensionering och begynnande skröplighet leder till ensamhet och depression, bristande självförtroende och bristande tillit till andra människor, lyder en kommentar.

Stort engagemang bland de äldre

Internet och digitaliseringen kan innebära en möjlighet för majoriteten men för många av de som är 80+ så innebär det ofta ett utanförskap. Hälften av 80+ använder inte internet.

– Bättre information om de möjligheter som står till buds. Den snabba digitaliseringen i samhället missgynnar tyvärr många äldre som inte kan hantera de nya verktygen, skriver en person.

Undersökningen med enkäter, gruppintervjuer med mera har varit omfattande, för att genom ett representativt urval ta reda på vad de äldre verkligen tycker. Enkäten skickades ut till 3760 personer.

– Det har varit viktigt att få de äldre att göra sina röster hörda, säger Lars Sonde. Och engagemanget har varit stort. Till exempel så svarade 66 procent på enkäten vilket är en bra siffra. Det är inte många städer i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer som har genomfört en sådan här undersökning som vi gjort i Stockholm.

Läs rapporten i sin helhet

Video med Lars Sonde

 

 

 


Tillbaka till Bloggen