9 maj 2019, aktuellt, artiklar, omvärld

Vad gör pensionärsrådet på Kungsholmen?

Birgitta Dangården, 80 år, är en av de 10 personer som sitter i Kungsholmens pensionärsråd. Rådet fungerar som de äldres talesmän gentemot politikerna i stadsdelen.

– Vi kan inte besluta nånting men vi är ändå en röst och kan påverka, säger Birgitta som är vice ordförande.

Medlemmarna, som nomineras av pensionärsorganisationerna PRO och SPF, träffas en gång i månaden för att ta del av ärenden som stadsdelsnämnden behandlar. De kommer med sina synpunkter i frågor som gäller äldre.

Birgitta Dangården, vice ordförande i Kungsholmens pensionärsråd

Ett exempel på aktuell fråga är hemtjänsten.

– Politiker vill underlätta för äldre att kunna bo hemma så länge som möjligt, säger Birgitta. Då är det viktigt att hemtjänsten fungerar bra. Därför har vi från SPF Draken gjort undersökning bland åtta hemtjänstföretag samt frågat våra medlemmar vad de tycker om sin hemtjänst.

Dela upp service och omsorg i hemtjänsten

Resultatet visade att de flesta är nöjda med hemtjänsten. Dock anser flera i rådet att man i de utvärderingar som görs av hemtjänsten inte skiljer mellan omsorg och service, något som gör att man inte riktigt vet vad man mäter. Att handla ges samma vikt som personlig omvårdnad.

– Vi tycker att detta ska delas upp, så att undersköterskor kan sköta vård och omsorgssysslor och annan personal kan ta hand om service. Det är fel att undersköterskor, som det råder brist på inom hemtjänsten, ska ägna tid åt rena servicesysslor, anser Birgitta.

Nu har staden infört ramtid för hemtjänsten så att de äldre mera ska kunna påverka vad hemtjänstpersonalen ska göra när de kommer på besök. Det är en bra förändring, tycker Birgitta Dangården.

Birgitta Damberg som bor på Igeldammsgatan är på Coop och handlar med Gitte från Aleris hemtjänst. ”Hemtjänsten fungerar bra, jag har inget att klaga på. De ger mig en trygghet, jag vet att de finns där och att jag kan prata med dem om jag känner mig orolig”, säger Birgitta.

Många ensamma

På frågan vilka de stora utmaningarna är när det gäller äldre så svarar hon inte oväntat ensamheten.

– Många äldre känner sig ensamma idag. Det politikerna vill göra för att komma tillrätta med ensamheten är att bygga fler seniorboenden med aktivitetscentra, där man kan rå sig själv men har möjlighet att träffa andra och göra saker tillsammans.

Nya seniorboenden på Kungsholmen lyser än så länge med sin frånvaro men enligt en artikel i tidningen Mitti är stadens mål är att bygga 300 nya hyresrätter som är seniorbostäder varje år fram till år 2040. Man ska också satsa på fler sociala träffpunkter, likt Baltzar som finns vid Bolinders plan, som har aktiviteter och personal.

Ökad tillgänglighet

Ensamheten beror också på det faktum att många äldre bor i otillgängliga bostäder där det är svårt att ta sig in och ut, det kanske saknas hiss eller är krångligt på andra sätt. Tillgängligheten för äldre behöver öka, menar Birgitta, inte bara när det gäller boendet utan också på gator och torg.

– Förra året skrev vi till trafikborgarrådet om åtgärder för bättre och säkrare framkomlighet för äldre i

t ex parker och på gångbanor, säger hon.

Birgitta har nu suttit i Kungsholmens pensionärsråd i många år. Hon tycker fortfarande att det är spännande.

– Arbetet i pensionärsrådet ger mig möjlighet att tillsammans med andra intresserade att ta tag i viktiga frågor för de äldre. Och dialogen med äldreförvalt­ningen i stadsdelen fungerar bra, tycker hon.


Tillbaka till Bloggen